لبریز..

از ترس بی راه و

ذهن پر غوغا و

تردید هر جا

روزان پر اضطرابی

چرخش پا بر رکابی ..

×××

با آهی

حضور نگاهی

گذر از سیاهی

خیزیم

..

گذر از رویایی فانی

پیوستن به راهی جاری

چرخش پا بر رکاااااااااابی

یادگااااااااری از دیرووز پر غباار

یادگاار رهرواان ِ گریزاان ِ از تکرار ..

..

ســــرزنش شایدها بر پیکره ی باید ها و

ســــیطره ی دره ی تردید بر قله ها

..

اوهام

می سپارد ما را

به دنیایی میرا

آرام.. آرام

هر نفس بی تابی

سخت است

چرخش پا بر رکابی

×××

بااور .. می کشاند ما را

به سوی رهایی

شوری ما را

می برد به گذرگاهی

چرخش پا بر رکابی

×××

می کنیم پرواز در دل ِ باد

خلسه ی دیروز بریم ز یاد

رقص چرخه بر پیچ و خم ِ

راه ِ بیدار از غوغای ما

×××

ثبت ِ بر دوران رکاب ما

روید آواز از گریبان ِ

ژرف ِ واژه ی روان ما

چرخ گردون زیر پای ما

راه ما همیشه جاودان باد !

http://www.4shared.com/audio/QIJfKbzs/88_-_89.html

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و سوم اسفند ۱۳۸۸ساعت 21:7  توسط فرزانگانی |